Szolgáltatások
programok
2020. július
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
html plain titleonly titleandlead full need dontneed 1000
Hírlevél feliratkozás
partnereink
BudapestPortál
Fővárosi Oktatási Portál
Budapesti Ifjúsági Portál
Én iskolám
FOK
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Gyógypedagógia (SNI)
Betűméret csökkentéseBetűméret növelése
Cikk nyomtatása
2009. 04. 09. csütörtök
Szakterületi ismertető

A Gyógypedagógiai osztályának feladatköre és tevékenységrendszere

1.Jogszabályi háttér

1.1. Az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról  36. § (2) bekezdése szerint a        pedagógiai-szakmai szolgáltatásterületei:

 • pedagógiai értékelés

 • szaktanácsadás

 • pedagógiai tájékoztatás

 • igazgatási, pedagógiai szolgáltatás

 • a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, szervezése

 • tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

 • tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

1.2. A 10/1994. (V.13.) MKM rendelet 8. § (1) bekezdése a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó intézményekről kimondja, hogy a szaktanácsadás ellátásának eszközei és módszerei:

 • a pedagógiai és egyéb dokumentumok elkészítésének és alkalmazásának segítése,

 • a fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése,

 • a tankönyv- és taneszközkészítés, -kiválasztás  segítése

 • pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése

 • egyéni szakmai tanácsadás.

2. Tevékenységek a jogszabályi háttér alapján

2.1. Pedagógiai értékelés 

 • A nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása.

 • Pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

 • Mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása.

 • A helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos mérések ellátása (értő olvasás, matematika), e területen tanácsadás nyújtása.

2.2. Szaktanácsadás 

 • Pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának, beválási vizsgálatának segítése.

 • Pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése.

 • Tankönyvek és taneszközök kiválasztásának segítése.

  • Általános és speciális tankönyvelemzési szempontok megismertetése.

  • A tankönyvkiválasztás sérülés-specifikus, életkoradekvát kritéri-    umrendszerének alkalmazása a konkrét intézmény     tankönyvválasztásának segítése céljából.

 • Pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése.

  • A tanári hatékonyságot, eredményességet befolyásoló módszerbattériák   összegyűjtése.

  • Ezen módszerek ajánlása, helyi adaptálásuk segítése.

 • Egyéni szakmai tanácsadás.
  A tanárok egyéni munkájának segítése:

  • az egyéni és az intézményi célok összehangolásában,

  • az önértékelés képességének fejlesztésében,

  • a tanári hatékonyság elemzésében, értékelésében,

  • probléma-és konfliktusmegoldás képességének fejlesztésében,

  • tanítási módszerek és technikák megismertetésében, fejlesztésében stb.

 • Az intézményi minőségfejlesztési, minőségirányítási rendszer működésének segítése.

2.3. Pedagógiai tájékoztatás 

 • Bibliográfiai szoláltatások igényelt, adott témákban

 • Tankönyvek, segédkönyvek, pedagógiai kiadványok bemutatása.

 • Pedagógiai szakmai tájékoztatók készítése, tartása.

2009-ben konkrétan ez az alábbiakat jelenti:

 • Autista specifikus számítógépes fejlesztő programok készítése, terjesztése

 • Autista specifikus egyéni fejlesztési tervek, fejlődésértékelő lapok gyűjtése, készítése, közreadása

 • Autista Információs Füzet készítése pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak és szülőknek

 • Szövegértést fejlesztő feladatok összeállítása enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók részére

 • Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók olvasástanításának fonomimikai és Hublow-módszerrel történő segítése – módszertani útmutató készítése

 • Videó anyag/DVD, oktató-fejlesztő szoftverek gyűjtése, rendszerezése, pedagógiai, szakmai útmutatók, segédanyagok (órarészletek, terápiák, szabadidős foglalkozások) készítése

 • A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv kompetencialapú módszertani anyagainak terjesztése, disszeminációja az integráló, inkluzív közoktatási intézményekben

2.4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 

 • Közreműködés az óvodai nevelési programok, iskolai pedagógiai programok elkészítésében és bevezetésében ill. beválásának vizsgálatában.

 • A fővárosi fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban az iskolaszerkezetre vonatkozó tanácsadás.

 • Jogi és egyéb információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

2.5. Pedagógusképzés, továbbképzés és önképzés segítése, szervezése. 

 • Tanácskozások, pedagógiai napok, szakmai ankétok, fórumok, konferenciák szervezése.

 • Bekapcsolódás a pedagógus továbbképzés rendszerébe, részvétel a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés feladatainak megvalósításában, továbbképzési programok elkészítésében és továbbképzések indításában.

 • Tapasztalatcserék szervezése.

2009-ben konkrétan ez az alábbiakat jelenti:

12 fővárosi gyógypedagógiai szakmai műhely működésének koordinálása, segítése:

 • Gyógypedagógiai intézmények igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek Fővárosi Szakmai Műhelye

 • Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő-fejlesztő gyógypedagógusok Fővárosi Szakmai Műhelye

 • Fővárosi Gyógypedagógiai Tantárgyi Szakmai Műhely

 • Fővárosi Gyógypedagógiai Művészeti Szakmai Műhely

 • Fővárosi Habilitációs-rehabilitációs Szakmai Műhely

 • Fővárosi Logopédiai Szakmai Műhely

 • Gyógypedagógiai intézmények Logopédusainak Fővárosi Szakmai Műhelye

 • Gyógypedagógiai Óvodák Fővárosi Szakmai Műhelye

 • Pályakezdő gyógypedagógusok Fővárosi Szakmai Műhelye

 • Autista gyermekeket nevelő pedagógusok Fővárosi Szakmai Műhelye

 • Informatikát oktató tanárok Fővárosi Szakmai Műhelye

 • Egységes Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Szakmai Műhelye

A „Szaktanácsadói előadás sorozat” alkalmával a 2008/2009-es tanévben 21 témában nyújtottunk információt és gyakorlati ismeretet a gyógypedagógusok számára.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet számos tanfolyammal, továbbképzéssel áll az iskolákban dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok rendelkezésére. A továbbképzések jelentős része akkreditált, tehát a helyi továbbképzési rendszerben kreditpontot érő. Több olyan van, amely a gyógypedagógiai szakterületen is hatékonyan kamatoztatható.

A Gyógypedagógiai Osztály által akkreditált tanfolyam:

Drámapedagógiai módszerek alkalmazása óvodában, általános      iskolában, gyógypedagógiai intézményben – amelyet több éve nagy      érdeklődés kísér.

 

A Gyógypedagógiai Osztály munkatársai  és szaktanácsadói több esetben tartanak előadásokat különböző konferenciákon, szakmai napokon, rendezvényeken a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai  és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet képviseletében.

2.6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése 

 • Fővárosi Fenntartású Intézmények Szavalóversenye

 • Budapesti Komplex Tanulmányi Verseny a speciális szakiskolák és az általános iskolák speciális szakiskolára felkészítő tagozatai számára

 • Országos Komplex Tanulmányi Verseny Budapesti Fordulója (6-7.évfolyam)

 • Koncz Dezső tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára Budapesti forduló
 • Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiválja

2.7.  Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

Ezen pedagógiai-szakmai szolgáltatói feladatot a Gyógypedagógiai Osztály munkatársai intézménylátogatások alkalmával látják el konzultációs lehetőség biztosításával, tájékoztatók tartásával.

2.8. Egyéb tevékenységek  

 • Külső kapcsolatrendszerek működtetése az országos hatáskörű szervekkel (OKM, OFI, OH, NSZFI), kerületi önkormányzatokkal, szülői és érdekvédelmi szervezetekkel, stb.

 • A Gyógypedagógiai Osztály munkatársai rendszeresen vesznek részt szakmai konferenciákon.

3. A szaktanácsadói tevékenységek tartalma

3.1. Intézménylátogatások

Szaktanácsadóink intézményi kapcsolattartása, látogatása folyamatos, amely előzetes igényfelmérés alapján történik. Az igényfelmérő lapokon az intézményvezetők jelzik azokat a területeket, amelyeken segítségnyújtást igényelnek. Összességében elmondható, hogy az évek során hatékony, őszinte kapcsolat alakult ki az intézmények irányában. A szaktanácsadás kapcsolatrendszerének célja:

 • törvényi-, jogszabályi változások nyomon követése és tájékoztatás adása,

 • közvetítő szerep, amely értéket keres és nagyra értékel, ajánl, meggyőz, elad és hozza-viszi az információkat,

 • a „jó gyakorlat” feltérképezése és közvetítése,

 • az intézet fejlesztése akkor és úgy, amivel az elvárásoknak való megfelelést teljesíti,

 • együttműködés a stratégiai dokumentumok (PP, IMIP, SZMSZ., stb.) felülvizsgálatában, átdolgozásában,beválásvizsgálatában,

 • speciális fejlesztőeljárások, terápiák, eszközök ismertetése, ajánlása.

A szaktanácsadók az intézménylátogatásokat az igényfelmérést követően elkészített munkaterv alapján végzik, természetesen év közben az intézmény kérésére külön látogatásokra is sor kerülhet.

A személyes kapcsolattartás mellet meg kell említeni a folyamatos tájékoztatás egyéb formáit is, nevezetesen a Hírlevelet, tájékoztatót a havi eseményekről, a jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatást és értelmezést, a pályázati kiírásokra való folyamatos figyelemfelhívást. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hivatalos honlapján, a www.fppti.hu elérhetőségen, továbbá az elektronikus levelezőrendszeren keresztül igyekszünk minden jelentősebb szakmai eseményről, rendezvényről tájékoztatást adni. A Gyógypedagógiai intézmények igazgatóinak, igazgatóhelyetteseinek Fővárosi Szakmai Műhelye működése is a kapcsolattartás és információáramlás szervezeti színtere.

3.2. Versenyeken, rendezvényeken való közreműködés

A Gyógypedagógiai Osztály tevékenységében már hagyomány a különböző versenyeken, rendezvényeken való közreműködés. Szaktanácsadóink részt vesznek a rendezvények szervezésében, a zsűrizési feladatokban. Közreműködésünkkel igyekszünk emelni a megnyitók, a versenyek és az eredményhirdetések színvonalát. A rendezvényeket követően kollégáink írásos beszámolót, tájékoztatót is készítenek az adott eseményről, amelyek olvashatók a Hírlevélben és a honlapon egyaránt.

3.3. A szaktanácsadás átfogó rendszere

A szakterületen a szakmai-pedagógiai szolgáltatás, szaktanácsadás megvalósulása, megvalósítása a szakterület komplexitásának megfelelően történik.

 • a 0-25 éves korosztályt nevelő-oktató-fejlesztő gyógypedagógusok, intézmények részére nyújtjuk a szolgáltatást

 • szolgáltatásunk valamennyi fogyatékossági formát (a testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszédfogyatékos, az autista, és a több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosokat) ellátó intézmények irányába kiterjed

 • A közoktatási rendszer fokai szerint az iskoláskort megelőző nevelést a korai fejlesztést, óvodai nevelést, az alapfokú oktatást (általános iskola), a középfokot (speciális szakiskola, speciális szakiskolára elkészítő tagozat, készségfejlesztő speciális szakiskola) foglalja magába.

 • A közoktatás intézményei szerint a nevelő-oktató gyógypedagógiai intézmények (óvoda, általános iskola, speciális/készségfejlesztő speciális szakiskola, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, logopédiai szakszolgálat, tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, országos szakértői és rehabilitációs bizottság, korai gondozás, fejlesztés, fejlesztő felkészítés) részére kínálunk, illetve nyújtunk segítséget.

 • Fenntartók vonatkozásában tevékenységünk 25 fővárosi, 42 kerületi és1 alapítványi intézmény ellátásra terjed ki.

4.  A gyógypedagógiai intézmények számára biztosított szakmai-     pedagógiai szolgáltatások

 • a habilitációs- rehabilitációs korrigáló, kompenzáló tevékenység fejlesztése, segítése,

 • speciális terápiák ajánlása, bemutatása,

 • a jogszabályok, törvényi változások figyelemmel kísérése, tájékoztatás, értelmezés,

 • az iskolai agresszió kezelésének pedagógiai, szociológiai hátterének, bibliográfiájának kidolgozása, előadás, prezentáció, szakmai fórum tartása az azt igénylő iskolák számára,

 • a pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztikai munka segítése,

 • az egyéni tanulási utak tervezésének, szervezésének, értékelésének fejlesztése, segítése,

 • gyakornoki időszakban lévő, pályakezdő gyógypedagógusok szakmai tevékenységének megsegítése,

 • Az intézményi stratégiai dokumentumok (PP,ÓNP, IMIP, SZMSZ, Házirend, stb.) felülvizsgálatához szükséges segítségnyújtás,

 • az EGYMI-k szakszolgálati és szakmai szolgáltatási tevékenységeinek támogatása,

 • folyamatos pályázatfigyelés, a lehetőségekről információadás,

 • fővárosi szakmai műhelyek szakmai munkájának szervezése (12 db),

 • tanulói teljesítménymérés, -értékelés: szövegértés/ magyar nyelv és irodalom (4.,6.,8.,10. évfolyam); matematika (4.,6.,8.,10. évfolyam),

 • a „jó gyakorlatok” megismerése, összegyűjtése, megismertetése,

 • óra- és foglalkozáslátogatások, -elemzések, -értékelések, megbeszélések,

 • nevelési értekezletek tartása előre egyeztetett témákban,

 • közreműködés előadás, referátum tartásával szakmai munkaközösségi megbeszéléseken,

 • aktuális szakmai, módszertani továbbképzések szervezése, tartása,

 • átfogó szakvélemények készítése az intézményekben folyó pedagógiai tevékenységekről,

 • speciális fejlesztési tervek ajánlása,

 • tankönyvek, munkafüzetek és egyéb taneszközök ajánlása,

 • dokumentumelemzés, értékelés, javaslattevés (intézményi munkaterv, munkaközösségi munkatervek, az individuális fejlesztés dokumentumai), a dokumentumelemek koherencia, konzisztencia és realizálhatósági vizsgálata,

 • a speciális szakiskolai és a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés átalakulásában a fogyatékos tanulók speciális igényeinek, szükségleteinek támogatása a tervezés és a megvalósítás során (OKJ-s szakmák).

5. Kapcsolatrendszer

 • Folyamatos kapcsolatépítés a tömegkommunikációval, írott sajtóval – híradás, megjelenés a fogyatékkal élők érdekében,
 • a meglévő kapcsolatok működtetése az oktatásirányítás szerveivel, intézményeivel és a pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel, szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, a fogyatékosok érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezeteivel,

 • szakmai fórum, kerekasztal beszélgetés szervezése, rendezése gyógypedagógiai intézmények, civil és szülői szervezetek, valamint osztályunk részvételével,

 • továbbképzéseinket a Pest megyében működő szegregált gyógypedagógiai intézmények számára is elérhető, illetve ezekről tájékoztatást nyújtunk honlapunk, e-mail útján,

 • honlapunk folyamatos frissítése, gondozása, www.eniskolam.hu és a www.budapestedu.huoktatási portálokon való megjelenés szakmai cikkekkel.

Kapcsolódó oldalak
Tehetségháló
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
EU-s MFPI-projektek
MFPI Weszely Galéria
Egész életen át tartó tanulás program - Leonardo da Vinci
Agressziókezelés