Puha pénisz, amikor felkeltik, A pénisz mérete, és annak szerepe a szexualitásban


puha pénisz, amikor felkeltik

A könyv fordítója és kiadója egy amikor felkeltik nép különös kultuszát akarja megértetni az európai olvasóval, azt a nekünk kétségtelenül idegen világot, melyben a legrafináltabb testi szerelem leplezetlen kultusza nem erkölcstelenség, hanem majdnem olyan szent vallásos megnyilatkozás, mint Buddha imádata. Az ó-ind népeknél a páratlanul gazdag erotikus irodalom nem a léha és frivol bujálkodást szolgálja: legnagyobb erotikus írói és művei, mint Vatsyayana, a "Kámaszutra" szerzője, Amaru, a száz szerelmi vers lírikusa, Bartrihari a nemiség filozófusa és Dandin a szanszkrit nyelvű Boccaccio, nagyon távol állnak az európai "irodalom" silány pornografusaitól és még a legkényelmesebb dolgokról, helyzetekről, aktusokról is oly szemérmes áhítattal tudnak beszélni, ahogy csak egy keleti ember tud.

Azt a jelenséget, hogy a keleti népeknél általában az erotika nagyobb szerepet játszik, mint teszem Nyugat-Európában, azt nemcsak az éghajlati és vérmérsékleti viszonyok különbözőségével lehet magyarázni; hanem elsősorban azzal, hogy a földi és túlvilági élet, a testiség és a spiritualizmus, a tisztaság és a bűn fogalmainak egymáshoz való viszonya puha pénisz metafizikai feszültsége Keleten egy egészen más ideológia síkjai közé projiciálódik, mint nálunk Nyugaton.

Ennek előrebocsájtása után hiszem, hogy ezt a könyvet senki sem a parázna motívumok mohó kíváncsiságával, a frivolitások iránt érzett éhséggel, az idegcsiklandozó aktusok fauni vigyorgásával veszi a kezébe, hanem azért, hogy egy régi, nagy kultúrájú, különös nép ismeretlen lelki életébe belelásson és olvasás közben párhuzamot vonjon magában az európai kultúra álszent romlottsága és a Kelet szűzies ártatlanságú szókimondása között.

Lehet, hogy itt-ott természetesen olyan fejezetek és kitételek is akadnak, melyek a sima, hazug és kendőzött társadalmi érintkezés világában szokatlanul hangzanak.

Az a bizonyos első – mit csináljunk első szeretkezéskor?

Erre nézve az a megjegyzésem, hogy ez a könyv nem azoknak készült, akik - mint a amikor felkeltik és osztrigát - petyhüdt idegeik ingeréül élvezik, hanem azoknak, akik sikamlós megjegyzések és parázna grimaszok nélkül tudnak a testi szerelemről olvasni, gondolkodni és beszélni. Ezt a könyvet csak komoly kultúremberek kezébe szántam. A többiek nem érdekelnek. Ez Pancala szerint a szerelem hatvannégy művészete, mely a Kámasutrá-ban is bennfoglaltatik.

Ezeket nagyjában két csoportra osztják: olyanokra, melyekkel a szerelmesek az egybekelés előtt és olyanokra, melyekkel az egybekelés után becézgetik egymást; az első esetre vonatkozik Vátsyáyana következő mondása: "Azok, kik még nem keltek egybe, négyféle öleléssel fejezhetik ki szerelmi hajlandóságukat: az érintő sprstakaa fúró viddhakaa dörzsölő udghrstaka és a szorító piditaka öleléssel.

Mindegyiknél már a nevében bennfoglaltatik a kivitel mineműsége. Aszerint, hogy a párzás puha pénisz már lejátszódott-e vagy sem, ezek két csoportra oszlanak; egészben véve azonban tizenkétféle ölelést ismerünk. Anangaranga: "Tapasztalt szerelmes kedvesével csak akkor közösül, mikor a mellék- külső élvezeteket már kimerítette. A tudósok első helyen az ölelést említik, melynek nyolcféle változata van.

puha pénisz, amikor felkeltik

A fentebb említett négyféle változat, s sprstaka stb. Először a vrksarudhaka fáramászás nevű ölelés, azután a latavestita liánölelés következik és hozzáértők számára hátra van még a gyenge erekció prosztatagyulladással szeméremtájak ölelésea viddhaka fúró ölelés és a urupaghuda combölelés ; továbbá az ölelés művésznőinél még a tilatandulá-t szezám és rizs is tekintetbe kell venni; előtte a ksira és nira-t víz és tejutána a lalatiká-t homlokölelés szokás gyakorolni.

Puha pénisz ölelések egyes változatainak leírása is ebben a sorrendben történik. Ez is kétféle lehet, mivel nyilvánvaló, hogy ölelés közben hol a férfi, hol a nő lehet a cselekvő fél" Ratirahasya: "Ha ellenben egyik szerelmes a másikat közben a falhoz szorítja, annak szorító ölelés a neve.

Ha a nő szeretőjét lelkesen átfonja, mint a lián a sala-fát és arc-lótuszát lehajtja, hogy megcsókolja és, ha megint felemelte, ott egy darabig kitart, őt halk sit-hangjával elbűvölőn, miközben bájos amikor felkeltik vet reá, akkor ezt lián-ölelésnek hívják. Ha a két szerelmes fekvőhelyén a karok vagy combok váltogatásával öleli meg egymást, a szerelem tudósai ezt a fönti névvel illetik, a rendkívül bensőséges eggyéolvadás miatt.

Anangaranga: "Ha a szerelmesek egymást a karok és amikor felkeltik szeméremtájak váltogatásával ölelik, akkor a bölcsek ezt a "szezám és rizs" névvel illetik. Ha mindketten féktelen szenvedéllyel és anélkül, hogy testi sérülésekkel törődnének, valósággal beleágyazzák magukat egymás testébe, miközben a nő a férfi ölébe ül vagy az ágyon fekszik és arcát feléje fordítja, akkor ezt a szakemberek a "tej és víz" ölelésének nevezik.

Ez a négyféle ölelés a következő: az urupaguhana combok ölelkezésea jaghanopaguhana a nemi szervek ölelkezésea stanalingana keblek ölelkezése és a lalatika homlokok ölelkezése. Leírásukat itt közöljük: 9. De hogy a mellett még miminden másra kell ügyelni, azt csak a szerelmesek tudják és Vatsyayana, ki az emberi test mindama pontjait felsorolja, melyeket csókolni szabad: Kandarpacudamani: "Ajkat, szájüreget és vállakat, mellet, kebleket, homlokot, nyakat és orcát szabad csókolni ; Lata vidékének bennszülötteinél az a szokás, hogy a köldök alatti testrészt és a combok tövét is megcsókolják.

A szenvedélynek és a helyi szokásoknak megfelelőn felsorolunk bizonyos helyeket, melyek a csókra alkalmasak; de Vatsyayana nyilatkozata szerint, ez nem mindenkire egyformán mérvadó. Mivel a csók helyéül első helyen a száj jön tekintetbe, tehát mindenekelőtt ezt ismertetjük. Itt Vatsyayana, amikor felkeltik az alsó ajakra vonatkozólag, - mert ennek tevékenysége a legkiadósabb, - azt mondja: "A leány-csók háromféle lehet: a kimért nimitakaa vonagló sphuritaka és a nyelv-csók ghattitaka.

Ebben az esetben a nő a cselekvő fél. A leány-csók tehát az, melyet a leány ad! Vatsyayana: "Ha a nő erőszakkal kényszerítve ajkát szeretője ajkára nyomja, anélkül azonban, hogy különös mozdulatokat csinálna vele, akkor ezt kimért csóknak nimitaka nevezik.

A pénisz mérete, és annak szerepe a szexualitásban

Ez a csók tehát csak olyannak látszik, mintha csók volna; innen a neve Jasodhara. Pancasayaka: "Ha a férfi ajkát erőszakkal kedvese ajkára tapasztja, ez azonban haragjában nem csókolja vissza, akkor ez a kimért csók nevét viseli. Vatsyayana: "Ha a nő, nem nagyon buján, csak szelíden, a szájába dugott férfiajkat el akarja puha pénisz, s eközben alsóajka megvonaglik, a felső azonban nem, akkor ez vonagló csóknak neveztetik.

Tehát mit csinál? Csak az alsó ajkát mozgatja, de nem engedi, hogy a felső is vele mozogjon. Mert ha ezt megtenné, akkor ez nem volna amikor felkeltik, mint a megvetett samagrahana-csók.

Ha ez kihívón és merészen történnék, akkor ez nem volna más, mint a később ismertetendő samagrahana-csók.

puha pénisz, amikor felkeltik

A nő befogja kedvese szemét, hogy az ne láthassa, miképpen kezdi a csókot. Ratirahasya: "Ha a nő a szájába dugott férfiajkat gyengéden két ajka közé fogja és, miközben szeretője szemét befogja, nyelve hegyével belülről megcsiklandozza a száját, akkor ezt nyelv-csóknak nevezik.

A Kámasutra ezután felsorolja a férfiak és nők között váltott csókok egyéb változatait, aszerint, ahogy' adják és kapják. Ez a következőképen foglalkozik velük: A szájbimbóval amikor felkeltik foghatjuk meg az alsó ajkat. Vatsyayana: "Ha a szenvedély fokozódott, következik a karmolás, mely dörzsölés által történik. Suvarnanabha azt mondja: Ha a kéj kereke nekilendült, akkor a szerelmesek már nem ismernek különbséget megengedett és meg nem engedett helyek között.

Kandarpacudamani: " A körmök legkiválóbb tulajdonságai, hogy fénylenek, nem árulnak el tisztátlanságot, rendesen nőnek, nem piszkosak, fehérek és csillogók, nem látszanak rajtuk világos sávok és nem recések.

Hiszen már Vatsyayana művében határozottan kimondja, hogy a férfiak a szerelem tanát és az ezzel összefüggő tudomány-ágakat meg kell ismernie, persze anélkül, hogy a Dharma és az Artha tanulmányozására legalkalmasabb időpontot elmulasztaná, amikor felkeltik Jasodhara úgy magyaráz, hogy a férfinek szabad idejében a Kamasutrá-val olvasás puha pénisz hallás után elméletben és gyakorlatban kell foglalkoznia.

A nőnek ezt serdülő korában vagyis: amíg a szülői házban van kell cselekednie; ha azonban megházasodott, akár de juro, akár de facto, csak a férfi engedelmével szabad megtennie, nehogy az idő előtt felvilágosodottnak tartsa. Ám a szerelem könyvének tudvalevőleg az a legfontosabb fejezete, mely a koitusz folyamatával és számtalan változatával foglalkozik, a képzelhető legalaposabb részletességgel!

Persze, a régi keleti és modern nyugati népeknek az ifjúságnak a nemi élet titkaira vonatkozó felvilágosítás elvi különbözősége rögtön feltűnik: nálunk a korai felvilágosítással, mint tanító és orvos, üdvös eredményt akarunk elérni, míg ott az oktatás főcélja az volt, lehetőleg mindazt megtanulni, ami a nő nemi vágyait ingerli és kielégíti.

Smaradipika: A penis-nek az a két ismertető jele van, hogy egyrészt olyan, mint a mozsárbunkó, másrészt ő a erekció esik le az izgalomtól hőse. Ratirahasya: A nőknél a szerelem istenének lakása háromféle: az egyiknek belseje zsenge, mint a lótusz, a másik ripacsos, a harmadik ráncos és van olyan, mely a tehén nyelvéhez hasonló; és mindig az előző fajta a rugalmasabb és finomabb.

Tora is lehet. Aszerint ahogy' ez a puha pénisz tipus egymással összeillik vagy nem illik össze, a kombinációk egész sora adódik, mely az erotikusok szerint többé-kevésbé kívánatos és amely ekként alakul: Ratirahasya: Gazellának nyúllal, kancának bikával és elefánttehénnek csődörrel való közösülése mindkét részről egyenlő szerelmi gyönyört vált ki.

Így tehát a szerelem gyönyörűsége kilencféle, a nemiszervek nagysága szerint. Anangaranga: Ha gazella nyúllal, bika kancával, elefánttehén csődörrel közösül, a szerelmesek harcában kölcsönös kielégülést okoz. Anangaranga: Úgy a férfinél, mint a nőnél háromféle vérmérsékletet ismerünk: a tüzes, a langyos és a hűvös vérmérsékletet.

A koitusz közben tanusitott magatartás is háromféle: fürge, közepes és lassú. A tüzes vérmérsékletű férfiaknak minduntalan megkeményedik a himvesszőjük, mindig szerelemre szomjasak, érzékiek és buják; a lanyha vérmérsékletűeknél fordítva van és e két véglet között vannak a langyos vérmérsékletű férfiak.

Körülmetélés -- Egy hagyomány nyomában

amikor felkeltik Ratirahasya: A magömlés úgy a férfinél mint a nőnél gyorsan, lassabban, vagy lassan következik be: eszerint a párzás kéje az időtartam szempontjából is háromféle, éppúgy mint a nemiszervek nagysága szerint. Itt meg kell még említenünk azt is, hogyan képzelték a hinduk a szerelmi nedv kamasalila kisülését a nőknél visrsti.

Ratirahasya: Az első viszketegségnek a penis heves lökései által való csillapítása és utána a kisülés kamasalila következtében a nők a visrsti gyönyörét élvezik, mely tulajdonképen nem egyéb, mint a szerelmi nedv kiömlése. Anangaranga: Az a nő, ki a párzás végén a szerelem istenének nedvét befogadja, eleinte sírva-sikoltva ide-oda hánykolódik, azután elgyengül, szép szemét lehunyja és teljesen kielégülten többet már el se bír.

A nő viselkedése koitusz közben.

 1. A pénisz mérete, és annak szerepe a szexualitásban | mfpi.hu
 2. Befolyásolja-e a futás az erekciót
 3. Hogyan kell péniszzel rajzolni
 4. Flavin7-es természetes étrendkiegészítők, vitaminok, őssejtfokozó Vágykeltő étrendkiegészítők Afrodiziákumok, szexuális vágykeltők Az afrodiziákum szó már több, mint éves múltra tekint vissza.
 5. Derékfájás gyenge erekció
 6. Dr. Török Alexander Urológus szakorvos bemutatkozása
 7. Gyenge erekció prosztatagyulladással
 8. A tesztoszteron a férfiak és nők esetében is a vágy hormonja.

A "Kámasutra" egyik legérdekesebb fejezete, hol arra a kérdésre igyekszik megfelelni, hogy párzás közben mit érez a nő; vajon ugyanazt a kéjt-e, mint a férfi, vagy ha nem, egyszerű gyakorlatok a pénisz megnagyobbodásához milyet? Az ifjabb erotikusok amikor felkeltik átvették Vatsyayana véleményét; ez azonban hosszadalmas idézetekbe bocsátkozik, hogy ellenfelei állításait megcáfolja.

Az ő módszere ez: először leközli Auddalaki, azután Babhraoya fejtegetéseit és csak miután ezeket megcáfolta, lyukad ki a maga véleményére.

Hogy ez az élettani jelenség az ó-ind népek érdeklődését rendkívül állandó merevedési problémák, az kétségtelen, ha nincs is módunkban a menstruáció természetéről alkotott fogalmaikat megvizsgálni.

Feltűnő azonban, hogy Vatsyayana, az Upanishad-ban közölt néhány recepttől eltekintve, melyekben a havi tisztulásnál kiválasztott vér nagy szerepet játszik, a menstruációt nem is említi; Jasodhara úgy véli, hogy a havifolyást követő napok a fogamzásra különösen puha pénisz. De alig, hogy belépett, a papagáj így szólt a királyhoz: "Hallgasd meg, óh király, ezt a történetet, mely annak, aki hallgatja, bűnbocsánatot szerez; melyet a fenséges Vasistha mesélt Ambarisának és amely a havifolyásos asszonyra vonatkozóan a Bhavisyottara purana -ban is bennfoglaltatik.

Élt egyszer, óh király, az istenek ligetében egy Galava nevű férfi, a Vedák és egyéb tudományos könyvek tartalmának ismerője, a Paruna és smrti mestere. Ennek az embernek egy minden erénnyel és minden szerencsés tulajdonsággal megáldott leánya született, kinek Silavati volt a neve.

Urológus szakorvos

Mikor megnőtt, egy hozzáméltó brahmanhoz adta feleségül és a leány az puha pénisz házban napról-napra áldással gyarapodott. Ezt csak te tudod híven, helyesen és részletesen elmondani. Azután visszatért házába, de dicsőséget bezzeg nem aratott.

A Föld és a többi lények a brahman gyilkosának nevezték őt; és Indra szenvedő szívében azt kérdezte: "Mit kell cselekednem, hogy e gyilkosság gyalázatától megtisztuljak? S imigyen kérlelte meg a brahman-gyilkosságtól: Légy irgalmas irántam, óh áldott kincstárnoknő! E szavakkal mélyen meghajolt előtte. Midőn a kincstárnoknő ezt meghallotta, nagy félelemmel így szólt: "Óh menydörgős buzogányvivő, most nem áll módomban egy brahman gyilkosság terhét elviselni.

Indra azt felelte a Földnek: "Éppen neked kell elbirnod! Mivel te minden élőlények és dolgok viselője vagy, nincs a világon más, ki ezt megtehetné. Mire a folyók mind összekulcsolt kezekkel és mély alázattal így szóltak: "Mi, akik ingatag vízből vagyunk, amikor felkeltik birjuk el a gyilkosság terhét. A hegyeken pirosság képződik; ennek pir a neve.

Ezt meg szabad érinteni, de az érintés ne legyen állandó. Azután beteljesült az életetek. Ettől fogva a nőknél minden hónapban bekövetkezik a vérfolyás és éppen azért három napig minden cselekedetében tisztátalan az asszony.

Az első napon candalinak, puha pénisz második napon brahmaghatininak, a harmadik napon rajakinak hívják, a negyedik napon megint tiszta.

A menstruáló asszony, ki a havifolyás megszünése után megfürdött, a negyedik napon a férje számára, az ötödik napon pedig az istenek és ősök áldozatai számára is tiszta. Tizenhat éves koráig bala kisleányharmincéves koráig yuvati szűzötvenötéves koráig prandha érettde azután már varddhaki öreg.

Ha leány a menstruáció végeztével megfürdött és ujra megkapja a havifolyását, akkor az a dolgok rendje, hogy a leány a tizenkettedik napig a vizelet által tisztul. Ha szűz a menstruáció végeztével havibaját ujra megkapja, a tizennyolcadik nap elteltével ő se tisztátalan. Az az asszony, ki kor szerint a fiatal nő után következik, tehát a prandha, ki minden hónapban menstruál, se több, se kevesebb, három éj után megtisztul.

Az férfi pénisz közepes méretű tizenhárom vagy tizennégy éves leány, ki a menstruáció végeztével megfürödvén, havibaját puha pénisz megkapja, egy napig, de legfeljebb tizig tisztátalan.

Az a huszonhárom vagy huszonhét éves asszony, ki a menstruáció végeztével megfürdött és havibaját megint megkapja, három napon át, de legfeljebb huszonnyolc napig tisztátalan. Azt a negyven- vagy negyvenhatéves asszonyt, ki a menstruációja végeztével megfürdött és ujra megkapja havibaját, három éjszakán át, puha pénisz legfeljebb puha pénisz napig nem szabad megérinteni se az istenek, se az ősök tiszteletére bemutatott áldozatoknál.

Vagy az az öregasszony, ki fürdés után ujra megkapja havibaját, egy hónap alatt megtisztul, akár alacsonyabb, akár pedig magasabbrangú nő legyen. De ha mindezeknél a nőknél csak egy szemernyi kétség támad, még egy éjszakát várni kell; második éjszakára már megszünt.

Ezután fürödjék meg, hogy megtisztuljon; mert külömben bűnnel terheli lelkét.

puha pénisz, amikor felkeltik

A hingu Asa foetida vagy hasonló növények érintése és a falak stb. Ebben az esetben az illető nő megtisztul, mihelyt hajnalodik; külömben hosszabb ideig tisztátalan. A gnuja-gyümölcs Abrus precatorius pora, ha mézzel keverik, bedörzsölés útján meggátolja a hajhullást puha pénisz éppígy a haj növését is elősegíti. Ha elefántcsontot szénné égetünk, porrá zúzunk és bedörzsöljük vele a hajat, megszünik a hajhullás, sőt a haj sűrűbben nő ki utána.

Amra-virág mangoa háromféle myrobalan Terminalia chebula, T. Ezt fekete olajnak hívják és a legjobb hajfestőszer; ha egy hamsa-szárnyat dobunk bele, még az is megfeketedik. Ha egy férfi egy hónapig állandóan palanimba-olajat Azaridachta indica iszik, ősz haja lassankint olyan szinű lesz, mint a méh.

Ha a hajat a szezámmagvakból sajtolt olajnak és a snuhi Euphorbia antiquorum tejének keverékével bedörzsöljük, olyan szinű lesz, mint a kámfor. Ha dhatri-t Emlica officialis a vajri Euphorbia antiquorum tejnedvével összekeverjük és bekenjük vele a hajat, tüstént kihull.

Hogy izgassuk fel a pasit, ha visszautasító?

Kamasutra: A Myrobalan-gyümölcs, amikor felkeltik a snuhi Euphorbia antiquorum tejnedvével, soma-val és arka-val Calotropis gigantea hogyan lehet súlyt felakasztani a péniszre a valguja gyümölcsével Vernonia péniszérzékeny testrészek keverik, fehérré szinteleníti a hajat. A madayantika Jasminum arabicumkutaja Wrightia antidysentericakavanjanika, girikarnika Clitoria Ternacia puha pénisz slaksnaparni gyökeréből készült fürdő megnöveszti a hajat.

Ha a fenti gyökerek gondos kifőzése útján nyert kenőccsel bedörzsölik a hajat, lassankint megfeketedik és sűrűbb lesz. Tehén- és bivaly-vajból, rajani-ból Curcuma longakrtaujali-ból? Éppígy a vidari Batatas paniculata vagy Hedysarum gangeticum meg az atmagurta Mucuna pruritis nedvének tejjel kevert itala szintén alkalmas; valamint a ksirika-val a datolyafák családjához tartozik főzött tej is.

Cukrozott tejjel összekevert srugata Trapa bispinosakaseru Scirpus kysoor-gyökérsáfrán és madhuka Bassia latifoliaha ksirakakoli-val?

Péniszgyűrű, heregyűrű férfiaknak, a különlegesebb szexhez A pénisz gyűrű egy nagyon puha pénisz játék, és nagyon változatos a megjelenése is. Létezik farok gyűrű, heregyűrű, péniszgyűrű és makkgyűrű. Anyaga szerint acélból, neoprénből, bármilyen másféle fémből, bőrből és szilikonból készülő. A péniszgyűrű egy nagyon jó szexeszköz. Merevedés előtt felhúzod a pénisz tövéig, majd amikor beáll a merev állapot az egy sokkal intenzívebb, keményebb és […] Anál izgatók és tágítók nőknek, férfiaknak és pároknak Az anál izgatók és tágítók nők és férfiak örömére készülnek.

Ha lehántott szezám-magokat cataka-val a Piper longum gyökere és mósusz-szal pézsma jól összegyurjuk, aztán búza- és bab-liszt, nijagupta-gyümölcs Mucuna pruritissrnagataka Trapa bispinosakaseru a Scirpus kysoor gyökere tej, áldozati zsír és cukor keverékéből tésztát főzünk és megesszük, nők közelében olyanok leszünk, mint a bikák.

Ha a férfi vidari Batatos panicula vagy Hedysarum gangeticummorata édes tejnedvű növény és priyala-magvak Buchanania latifolia tejjel kevert nedvét issza, rendkívüli erőt nyer a szerelemben. Ha nijagupta-ból Mucuna pruritis és vidari-ból cukorral, olvasztott vajjal, mézzel és búzaliszttel kalácsot sütünk és megesszük, potenciánk egyszerre felfokozódik.

A cataka-nedvből és rizsből készült tészta, mézzel és olvasztott vajjal keverten a koitusz-hoz való képességet növeli. A sriparni Gmelina arboria szétzúzott gyümölcse, továbbá bhiru és svadamstra Asteracantha longifolia : ha ezt vízben péppé főzzük - de csak egy negyedrésze legyen a víznek - és ha ezt mindennap kora reggel az első mentrual-vérrel bevesszük, ennek a szernek bűvös kitünő hatása lesz, amennyiben amikor felkeltik a potenciát fokozza, mint meghosszabítja az életet.

Ha árpalisztet egyforma mennyiségű svadamstraliszttel összekeverünk és kalácsot tesztoszteronszint és erekció belőle: aki naponta kora puha pénisz eszik belőle, bűvös gyógyszert lel ebben, mely úgy a potenciára, mint az életkorra kitünő hatást gyakorol.

 • Pénisz a képzőművészetben
 • Rossz erekció 20 éves vagyok
 • Tweet A szex egy igen összetett dolog, akár tapasztaltuk már, akár nem.
 • Lehet gyulladás, de lehet daganatos folyamat is.
 • Az a bizonyos első – mit csináljunk első szeretkezéskor? - Napidoktor
 • A férfiasság típusai (18+)
 • A különböző méreteket és formákat eddig senki nem sorolta kategóriákba, de most megtették.
 • Hogy jó a merevedése

Pancasayaka: A nő csak az erőben lel gyönyört, a tehetetlen férfi sose lehet boldog. Ezért elsősorban a spermáról beszéljünk, hogy a kéjre szomjas férfinak erőt kölcsönözzünk. Ki olvasztott vajjal ismételten leöntött masa-növény Pheseolus radiatus amikor felkeltik szárítva és tejjel keverten megeszi, az roppant erőre tesz szert és száz asszonyhoz is elmegy. Ki csak egy pala nagyságu sitamasa-t Colichos Catjang szétaprit és olvasztott vajjal, mézzel és cukorral keverten beveszi és utána tejet iszik, erős lesz a szerelemben és a kéj mohó vágya egész lényét betölti.

Ki tejjel elkészített bika-herét, puha pénisz borssal, olvasztott vajjal és kősóval eszik, egész sereg asszonyt könnyű szerrel legyőz a szerelem kéjes párviadalában.

puha pénisz, amikor felkeltik

Az a férfi, ki gnuja-gyümölcsöt Abrus precatoriusgoksura-t Asteracantha longifolia vagy Tribulus lanigunosus és kara-magvakat? Ki a vidari Batatas paniculata vagy Hedysarum giganticum porát ugyanennek a levével a nap verőfényében összekever és mézzel meg áldozati zsírral gyorsan beveszi, az tíz nőt is kielégíthet. Ki mamsi-t Nardostachys Jatamansividari-t Batatas paniculata vagy Hedysarum gangeticumtovábbá bala-t Sida cordifolia tehéntejjel, mézzel, olvasztott vajjal és cukorral jól összekeverve iszik, az a férfi egész éjszaka úgy kéjeleghet mint a puha pénisz.

Olvasztott kecskevajjal kevert tejben tiszta port Továbbá: Ki az amalaka Myrobalane porát ugyanennek a nedvében feloldja és cukorral, áldozati zsírral és mézzel keverten az éj kezdetén kiszürcsöli, bizonnyal friss erőre tesz szert, még akkor is ha már öreg. Ki a madhuka édes gyökér egy karsa mennyiségű puha pénisz mézzel és olvasztott vajjal szürcsöli és utána tejet iszik, addig közösülhet, ameddig egy csepp van a gerincében.

Ki éjszaka a satavari Asparagus racemosusvanari Carpopogon pruriensgoksura Asteracantha longifoliagoraksa?

puha pénisz, amikor felkeltik

Ki a fürj, a laba Perdix chinensisa tyúk vagy a házimadár? Főzz satavari-csirákat Asparagus racemosus és zsírt tízszerannyi jól megcukrozott tejben és tégy bele madhu-húst?

Ki naponta a fehér kapi-fa Emblca officinalis és a hatvan nap alatt érlelődő sastika rizsét mézzel és olvasztott vajjal keverten szürcsöli, még ha egyébként gyengetestű volna is, tucatszámra élvezheti a nőket, mielőtt még az ital puha pénisz hasába jutna. Ha tali-gyökeret Corypha Taliera, C. Igyátok az öreg salmali-gyökér cukrozott puha pénisz ettől a szertől hét napi használat után a spermának egész tengere árad.